Ship, Kerem Ozan Bayraktar, 2015, various dimensions, plastics

Previous PostNext Post

Previous PostNext Post Share Post :