Ship, Kerem Ozan Bayraktar, 2015, various dimensions, plastics